Register Portlet

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Tên tổ chức
Mã số thuế
Ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh (lần gần nhất)
Thư điện tử
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Chi tiết
  1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến có quyền đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung thông tin tài khoản, tạm dừng, hủy tài khoản tại Cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  2. Các Tổng cục, Cục, Vụ thực hiện TTHC trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý hồ sơ Một cửa có trách nhiệm gửi yêu cầu cấp phát, sửa đổi, bổ sung, tạm dừng, hủy tài khoản của Lãnh đạo, cán bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Công nghệ thông tin.
  3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung thông tin, tạm dừng, hủy tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp, thực hiện thay đổi mật khẩu ngay khi được cấp phát và chịu trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản.
  4. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung thông tin, tạm dừng, hủy tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu phải nêu rõ lý do.
  5. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến quá 05 (năm) lần mà không thành công thì hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ tự động tạm dừng tài khoản. Tổ chức, cá nhân liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin để kích hoạt lại thông tin tài khoản.
  6. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến có hành vi gây ảnh hưởng tới sự ổn định của hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các Tổng cục, Cục, Vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo cho Trung tâm Công nghệ thông tin tạm dừng tài khoản của tổ chức, cá nhân đó và nêu rõ lý do.